Alderspensjon Lovfestet inntekt fra folketrygden for pensjonister (eldre enn 67 år).
Administrativ inflasjon Økning i priser som det offentlige administrerer, det vil si gratis gavekort rema 1000 fastsetter eller kontrollerer.
Aksjefond, pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Arbeidsstegnig (lock OUT) En hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge fram en løsning av en tvist med en fagforening.
Angrefristloven Loven gjelder ved forbrukerkjøp utenfor fast utsalgssted, dørsalg, telfonsalg, messer osv.Den gjelder dermed ikke alle arbeidstakerne i Norge.Aksjeindeksobligasjon Et produkt som består av to elementer: en obligasjonsdel og en opsjonsdel.Adam Smiths lov om egeninteresse, produsentene i en markedsøkonomi vil i egeninteresse justere sin produksjon slik at den er i overensstemmelse med konsumentenes ønsker.Klassikeren er bruktbilselgeren som vet mer om bruktbilens sanne kvaliteter enn det potensielle kjøpere gjør.Den vil ordne samfunnets problemer gjennom frivillig arbeid av enkeltindivider og virksomheter.Arbeidstilsynet Statlig direktorat med lokale rabatt dyreparken naf underavdelinger som skal føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir coverbrands rabatt blogg fulgt.Aksjeindekser, en aksjeindeks angir den gjennomsnittlige avkastningen for de aksjer som inngår i indeksen.Prinsippet går ut på at produksjonsoppgavene fordeles på forskjellige personer, virksomheter og land.Avansen regnes i prosent av inntakskost.Ledige arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er her definert som personer som verken utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som ved å kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, svare på annonse.l.Det eksisterer to offisielle mål på arbeidsledighet i Norge: NAVs tall for registrerte ledige ved arbeidskontorene og Statistisk Sentralbyrås tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU-tallene).Samlet arbeidskraft i et land måles ved hjelp av arbeidsstyrken, som er de av befolkningen som enten har en jobb, eller som leter etter.
Allmennmoral Allment utbredte grunnoppfatningar om rett og galt, godt og ondt i en kultur.
Se også skjevt utvalg og moralsk hasard.
AD-AS-modellen, en modell som beskriver sammenhengen mellom samfunnets produksjon, etterspørsel og prisnivå, og som viser de kortsiktige svingningene i økonomisk aktivitet rundt den langsiktige trend.Allokeringstap Motsatt av allokeringsgevinst.Analytiske kontrollhandlinger Analytiske kontrollhandlinger består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersjøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske og ikke-økonomiske data.Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.(Godene substituerer (erstatter) hverandre, og krysspriselastisiteten er positiv.) Alternativkostnad Verdien av den beste alternative anvendelsen av ressursene.Avkastning Samme som forrentning, det vil si inntekter fra en real- eller finansinvestering, ofte regnet i prosent av den investerte kapitalen.De som ønsker jobb men som ikke får det til gjeldende lønnsbetingelser.Se også konjunkturledighet og strukturledighet.


[L_RANDNUM-10-999]